bool(true) bool(false) bool(false)

Sastavljena mašina otpora

Teritorij povezan zajedničkom borbom

Struggle machine assembled

Territory connected by common fight


Međusobna povezanost različitih radničkih inicijativa i borbi za javni prostor grada prikazana je spajanjem mapa gradova gdje se aktualni sukobi odvijaju, negirajući njihovu stvarnu geografsku udaljenost. Borbe koje povezuju teritorij stvaraju imaginarni grad koji konstituira ova mreža inicijativa nazvana Sastavljena mašina otpora.
Interconnections between different labor and free public space struggles, are represented by an assemblage of the cities where these conflicts are taking place, therefore negating their real geographical distance. This resistance which connects territories creates an imaginary city, constituted by this network of struggles, which we can then call Struggle machine assembled.   

Mapa u pdf-u (link)

--

Map in pdf (link)

Studentski štrajk, pokrenut 2009. godine,  obuhvatio je gotovo sva sveučilišta u Hrvatskoj, a ovakvo zauzimanje fakulteta studenti su legitimizirali putem direktno demokratskog odlučivanja na dnevnim plenumima otvorenim za sve građane. Sama blokada je dobila široku podršku, prvenstveno od onih koju su se već borili za svoja radna mjesta i materijalne resurse, te se na toj platformi dalje razvija ideja o širenju neposredne demokracije i na druga žarišta sukoba protiv kapitalizma.

Student strike which started in 2009 included almost all of the universities in Croatia, and legitimized the occupation of the university buildings by practicing direct democratic forms of decision making through daily assemblies opened to all citizens. This blockade gained a broad public support, in the first place from those who were already fighting for their workplaces and material resources, and developed a platform through which the idea of direct democracy could be realized in other focal points of struggle against capitalism. 

Izrada plakata Sastavljene mašine otpora za venecijansko bijenale arhitekture

...

Making a poster Struggle Machine Assembled for Venice Biennale of architecture

..

Iste godine je održan međunarodni kongres “Grad Postkapitalizma” u Puli. Završnog dana je na Muzilu sastavljena “Deklaracija o Komunalu” koja sadržava četiri načela za samoorganizaciju grada: pravo na mobilnost, fleksibilnost organiziranja, prisvajanje alata i grad mnogih ekologija.

Godinu dana kasnije, 2010., u Zagrebu je kulminirao sukob u Varšavskoj ulici koji je povezao mnoge kolektive, suočene sa istim problemom privatizacije zajedničkih prostornih dobara. Pokrenuto je formiranje šire mreže „Forum za prostor“ koja danas obuhvaća građanske inicijative u različitim gradovima.

In the same year a conference „Post-capitalist Ciy“ was held in Pula where different collectives co-wrote a „Declaration of Komunal“ – consisting of guidelines for re-appropriation of the city by its citizens.

A year after, in 2010, conflict in Varšavska Street in Zagreb culminated. Through this conflict many collectives, faced with the same problem of land privatization, connected. This later became a wider network called “Forum for space” which now includes civic initiatives in different cities.

Danas, nakon tri godine umrežavanja mnogih konfrontacija sve je intenzivnija mreža u kojoj različiti protesti međusobno komuniciraju i šire informacije neovisno o političkim i medijskim blokadama režima, podržavaju se, razmjenjuju iskustva, taktike, strategije i svojim vezama premošćuju međusobne udaljenosti komprimirajući žarišta sukoba u jedan jedinstveni prostor pojavnosti – prostor političke akcije.

Today, after three years of intense interconnecting of many of the confrontations, the network through which different protests communicate and spread information regardless of political and media blocking by the regime is intensified by supporting each other, exchanging experiences, tactics and strategies and by connecting in such a way, bridge the distance between them and compress focal points of struggles into unique space of appearance – space of political action.

Podaci prikazani na karti Sastavljena mašina otpora prikupljeni su kroz seriju razgovora sa nekima od protagonista trenutnih sukoba u Hrvatskoj. Mapa je propraćena video materijalom autora Igora Bezinovića i Hrvoslave Brkušić koji reproducira ozračje ovih kolektivnih borbi. Zahtjevi različitih inicijativa za drugačijim upravljanjem, distribucijom vrijednosti i slobodnim prostorom testirani su pomoću prostornih uređaja smještenih u teritorij grada Pule.

Informations shown on the map Struggle machine assembled are gathered through a series of interviews with some of the protagonists of current conflicts in Croatia. This map is accompanied by a visual material created, by film makers Igor Bezinović and Hrvoslava Brkušić, and reproduces the atmosphere of these collective struggles, while demands coming from those collectives for alternative kind of managing, distribution of value and free space are tested within the territory of the city of Pula through spatial devices.