bool(true) bool(false) bool(false)

2.000 godina urbanog razvoja Pule

dinamična karta

2.000 years of urban development in Pula

dynamic map


Namjera ovog projekta je istražiti dugotrajan urbani razvoj Pule i stvoriti javnu bazu podataka koja dokumentira tu povijest. Grad Pula je izabrana zbog svoje 3.000 godina stare povijesti, ali i zbog kulturne različitosti koje se u njemu susreću. Za razliku od većine statičnih karata, koje se ograničavaju na jedan trenutak povijesti, ova karta prikazuje punu evoluciju grada kroz dvije tisuće godina.

The intent of this project was to study the long-term urban development of the city of Pula and create a public resource that documents this history. Pula was chosen for its 3,000 year history as well as the diversity of cultures that have intersected here. Unlike most static maps, which are limited to a singular moment in time, this map communicates the full evolution of the city over 2,000 years. 

 

1 - Sažetak povijesnog razvoja

 Pula je kroz svoju povijest često mijenjala državnu pripadnost, a sam grad je u nekoliko navrata praktički nestajao i ponovno se stvarao. Takva dinamika odrazila se i na kretanje stanovništva, koje se samo u XX stoljeću tri puta uzdizalo i padalo.

1 - History Summaries

The official boundaries of Pula have fluctuated greatly throughout its history with the city nearly disappearing on several occasions, but each time was rebuilt. The population change diagram reveals the continuation of this trend into the 20th century with change occurring after periods of conflict. 

Promjena stanovništva u Puli (izvor: Jurcan E., 2008, pg.2)

Population change in Pula (source: Jurcan E., 2008, pg.2)

Rimsko carstvo 

Iako je na području Pule postojalo naselje davno prije dolaska rimljana malo je tragova iz tog vremena. Pula je postala središte rimske kolonije u drugoj polovici 1 stoljeća p.n.e. te važna luka i trgovačko središte Carstva. Svojim neobičnim radijalnim urbanim sustavom Pula je odstupala od klasičnih ortogonalnih rimskih kolonija, a to se pripisuje pred-rimskom urbanom sustavu tog područja.

Roman Empire

Though a settlement long before, Pula becomes a Roman colony during the second half of the 1st century BC and is an important port and trading center for the empire. It is the center of the colony and stands out among Roman colonies for its radial layout, presumably left over from the Pre-Roman settlement.   

Antička shema ulica (izvor: Mirabella Roberti M.,1986, str. 196) 

Ancient street scheme (source: Mirabella Roberti M.,1986, pg. 196) 

Centurijacija pulske kolonije (izvor: Suić M.,1976, str.96)

Grid system of Pula Colony (source: Suić M.,1976, pg.96)

Srednji vijek

Pula je i u Bizantskom carstvu ostala značajna luka, ali je kasnije, pod Mletačkom republikom, usljedio dugotrajan period opadanja stanovništva pod. Grad je praktički u potpunosti opustošen kugom, malarijom i ostalim bolestima. Pred kraj tog negativnog razdoblja u Puli je živjelo tek nekoliko stotina stanovnika.

Middle Ages

Pula continues to be an important port for the Byzantine Empire, but later enters the Venetian Republic and falls into a period of decline where it is ravaged by the plague and malaria. During this time Pula nearly disappears and at its lowest point has only a few hundred inhabitants.

Pogled na pulski Slavoluk Sergejevaca, cca.1782 (izvor: Cassas L. and Lavallée J., 1802. str.311)

View of Pula`s Sergi Arch, cca.1782 (source: Cassas L. and Lavallée J., 1802. pg.311)

Austro-Ugarsko carstvo

Godine 1813. Pula postaje dijelom Habsburškog carstva, a sredinom 19. stoljeća razvija se u glavnu vojnu luku austrijske države. Tijekom tog perioda grad doživljava svoj najintenzivniji uspon i ubrzanu urbanizaciju. Nakon I svj.rata Carstvo propada, a Pula postaje dijelom kraljevine Italije.

Austro-Hungarian Empire

In 1813, the town joins the Habsburg Empire and becomes the main naval base and shipbuilding center during the second half of the 19th century. During this period, the city undergoes its most intensive period of urbanization. Following the empire's dissolution after WWI, Pula becomes part of the Kingdom of Italy.

Širenje Pule tijekom Austro-ugarskog razdoblja vidljivo je kroz pomicanje linije obrane grada

Extension of the City during Austro-Hungaric period shown through different layouts of defence lines

Tri tipa uličnih mreža u austrijskoj urbanizaciji (izvor: Jurcan E., 2008, str.9)

Three types of road systems in austrian urban extension (source: Jurcan E., 2008, pg.9)

Bombardiranje

Pula je bila sekundarna meta za savezničko bombardiranje pred kraj II svj.rata. Mnogi dijelovi grada i luke su uništeni, a spomenici poput Augustovog hrama i katedrale su teško oštećeni. Većina današnjih parkova i javnih prostora u starogradskoj jezgri nastala su na mjestima porušenog gradskog tkiva.

Bombing

During WWII, Pula is a secondary bombing target for the allies. Many parts of the city and port are destroyed and some important monuments, including the Temple of Augustus and the Cathedral, are heavily damaged. Most of the current public parks and open spaces in the historic core are the result of these bombings.

Zračni snimak bombardiranja Pule, 8.06.1944. (izvor: Marsetič R., 2004)

Arial view of the bombing of Pula, 8.06.1944. (source: Marsetič R., 2004)

Jugoslavija

Pariškim ugovorom u rujnu 1947. godine Pula je priključena Jugoslaviji. Veći dio urbanog razvoja nakon II svj.rata koncentrirao se u širenju grada prema jugu gdje su planirani novi stambeni rajoni i turistička središta na obali izvan lučkog zaljeva.

Yugoslavia

Pula becomes part of Yugoslavia in September of 1947. Post WWII growth is concentrated to the south of the historic city where new neighborhoods and tourism centers are established on the coasts outside of the port. 

Dijagram širenja Pule prema jugu u urbanističkom planu iz 1964. godine (izvor: Jurcan E., 2008, str.18)

Diagram of Pula`s extension toward the south from the 1964 Masterplan (source: Jurcan E., 2008, pg.18)

 

2 - Metodologija

Početni geoprostorni podaci za dinamičnu kartu preuzeti su s OpenStreetMap-a. Ti podaci su zatim obrađeni u programu QGIS. Svi ti programi su javni, open source i besplatni. Kako bi se čim bolje razumio urbani rast grada, povijesne karte su geokodirane i locirane na samu podlogu.

Usporedbom tih karata dobiveni su podaci o periodu izgradnje pojedinih građevina. Također, povijesne karte su pomagale u određivanju perioda rušenja i nestajanja pojedinih zgrada. Karta koja je prekretnica u urbanom razvoju Pule je katastarski plan iz 1855. godine. Na toj karti se vidi ostatak srednjevjekovne jezgre grada i situacije koja je prethodila radikalnoj transformaciji Pule u moderni luči grad Austro-Ugarskog carstva. Karte koje su uslijedile otkrivaju konstantan rast grada do današnjih vremena. Slojevi koji su prethodili stanju iz 1855. godine rekonstruirani su pomoću arheoloških otkrića i povijesnih izvora. Pretpostavljeni izgled rimske Pule je uključen u istraživanje kako bi se osjetila izvorna forma grada.

Nakon što su svi podaci unijeti u QGIS informacije su unesene u MapStory. Cilj MapStory portala je "ujediniti i unaprijediti naše zajedničko znanje o globalnim promjenama". Portal obrađuje geokodirane informacije i generira animaciju sastavljenu od različitih vremenskih slojeva karte (jedan sloj za 100 godina). Završna karta spoj je svih pojedinačnih vremenskih slojeva od 0. do 2000. godine. Koristici portala mogu putem MapStory-a skinuti pojedine slojeve karte i koristiti ih za izradu nove karte. Sam portal potiče i promovira dijeljenje informacije. Dugoročan cilj ovog projekta je da ova dinamična karta posluži za daljnja istraživanja i kartografske projekte grada Pule.

 

2 - Methodology

The initial geospatial data for the contemporary city was taken from OpenStreetMap. This information was inputed and used in the program QGIS. All of the programs used are open source and available to the public for free. In order to understand the growth of the city, historic maps were georectified and located onto the map.

Through comparison of these maps, built dates were established for each building. These maps also assisted in identifying when buildings were demolished or destroyed. The map that is a turning point between the ancient and modern city is the cadastre map of 1855, which shows which Pula before the city was transformed into the main port of the Austro-Hungarian Empire. That map, along with others made between the 19th and 21st centuries, reveal the continued growth of the city. The pre 1855 layers of ancient and early medieval city have been based on archaeological finds and historic sources. A representational version of the ancient city was included to give form to the original city.

Once all the buildings were placed and time data was entered, the information was uploaded to MapStory as storylayers. MapStory's mission is to "unify and improve our shared knowledge about global change." The website processes the information and generates an animated time lapse video for each layer. These individual layers were then assembled to create the final map. Through MapStory, the layers can be downloaded and used to create new maps by other users. The website promotes and encourages the sharing of information. A longterm goal is that this map may enable future studies and mapping projects of the city of Pula.

 

3 - Popis korištenih povijesnih karata

.

3 - List of used historic map 

Arheološka topografija Pule. Ažurirana verzija karte Maria Mirabella Robertia i Štefana Mlakara (izvor: Günter Fischer, Das römische Pola)

Archaeological topography of Pula, updated version of Mario Mirabella Roberti`s and Štefan Mlakar`s Map (source: Günter Fischer, Das römische Pola)

1855 katastarski plan, obojana verzija (izvor: Odjel za graditeljsko nasljeđe Grada Pule)

1855 Cadastre Map, Colored Redrawing (source: City of Pula, Department for architectural heritage)

1866-1878 Vojna karta Pule (izvor: Odjel za graditeljsko nasljeđe Grada Pule)

1866-1878 Military Map of Pula (source: City of Pula, Department for architectural heritage)

1872 katastarski plan, obojana verzija (izvor: Odjel za graditeljsko nasljeđe Grada Pule)

1872 Cadastre Map, Colored Redrawing (source: City of Pula, Department for architectural heritage)

1881 Vojna karta Pule (izvor: Odjel za graditeljsko nasljeđe Grada Pule)

1881 Military Map of Pula (source: City of Pula, Department for architectural heritage)

1900 Plan Pule (izvor: Odjel za graditeljsko nasljeđe Grada Pule)

1900 Plan of Pula (source: City of Pula, Department for architectural heritage)

1872 katastarski plan,crne linije predstavljaju situaciju iz 1910. godine, a crvenim linijama su označene izmjene (izvor: Odjel za graditeljsko nasljeđe Grada Pule)
2002 Cadastre Map. Black lines show 1910 situation, updated information in red (source: City of Pula, Department for architectural heritage)

.

4 - Literatura

Bertoša, Miroslav. "Usponi i Sutoni." u Pula: tri tisućljeća mita i stvarnosti, C.A.S.H., Pula, 2005, str. 47-112.

Bertoša, Miroslav; Krizmanić, Attilio i Matijašić, Robert. Stradarij Grada Pule,C.A.S.H., Pula, 2008.

Cassas, Louis-François and Lavallée, Joseph de. Voyage pittoresque et historique de l`Istrie et Dalmatie, Paris, 1802.

Fischer, Günter . Das römische Pola: Eine archäologische Stadtgeschichte, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München, 1996.

Jurcan Edna. Architettura della città di Pola: 1850-1990 (diploma), Istituto Universitario di Acrhitettura di Venezia, 2007.

Jurcan Emil. Planiranje Pule – urbanistički razvitak grada, Društvo Arhitekata Istre, Pula, 2008.

Krizmanić, Attilio. Antička Pula S Amfiteatrom: Prijedlog za Listu Svjetske Baštine, Republika Hrvatska, Istarska Županija, Pula,1999.

Krizmanić, Attilio. "Prostorni Razvitak Austrijske Pule." u Pula: tri tisućljeća mita i stvarnosti, C.A.S.H., Pula, 2005, str.113-192.

Marsetič, Raul. I Bombardamenti alleati Su Pola 1944-1945: Vittime, Danni, Rifugi, Disposizioni delle Autorità e Ricostruzione, Centro di Ricerche Storiche, Rovinj, 2004.

Matijašić, Robert . Gospodarstvo antičke Istre: Arheološki ostaci kao izvori za poznavanje društveno-gospodarskih odnosa u Istri u antici (I. St pr. Kr. - III. st. Posl. Kr.), Zavičajna naklada "Žakan Juri", Pula,1998.

Matijašić, Robert. "Le città romane dell`Istria: nuovi particolari" in I processi formativi ed evolutivi della città in area adriatica, Archaeopress,Oxford, 2012.

Matijašić, Robert. Pula antički grad, Arheološki muzej Istre, Pula, 2005.

Mirabella Roberti, Mario. Urbanistica romana di Trieste e dell'Istria, Antichita' in Altoadriatiche, 28, 1986.

Suić Mate. Antički grad na istočnom Jadranu, Institut za arheologiju Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1976.

Ujčić, Željko. "Pola Paleocristiana Alla Luce Del Catasto Austriaco Dell'Anno 1820." u Radovi XIII. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju : Split-Poreč, (25. 9.-1. 10. 1994), urednici Nenad Cambi i Emilio Marin, Arheološki muzej Split i Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Split-Rome, 1998, str.743-58.

.

4 - Literature

Bertoša, Miroslav. "Usponi i Sutoni." in Pula: tri tisućljeća mita i stvarnosti, C.A.S.H., Pula, 2005, pg. 47-112.

Bertoša, Miroslav and Krizmanić, Attilio and Matijašić, Robert. Stradarij Grada Pule,C.A.S.H., Pula, 2008.

Cassas, Louis-François and Lavallée, Joseph de. Voyage pittoresque et historique de l`Istrie et Dalmatie, Paris, 1802.

Fischer, Günter . Das römische Pola: Eine archäologische Stadtgeschichte, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München, 1996.

Jurcan Edna. Architettura della città di Pola: 1850-1990 (final thesis), Istituto Universitario di Acrhitettura di Venezia, 2007.

Jurcan Emil. Planiranje Pule – urbanistički razvitak grada, Društvo Arhitekata Istre, Pula, 2008.

Krizmanić, Attilio. Antička Pula S Amfiteatrom: Prijedlog za Listu Svjetske Baštine, Republika Hrvatska, Istarska Županija, Pula,1999.

Krizmanić, Attilio. "Prostorni Razvitak Austrijske Pule." in Pula: tri tisućljeća mita i stvarnosti, C.A.S.H., Pula, 2005, pg.113-192.

Marsetič, Raul. I Bombardamenti alleati Su Pola 1944-1945: Vittime, Danni, Rifugi, Disposizioni delle Autorità e Ricostruzione, Centro di Ricerche Storiche, Rovinj, 2004.

Matijašić, Robert . Gospodarstvo antičke Istre: Arheološki ostaci kao izvori za poznavanje društveno-gospodarskih odnosa u Istri u antici (I. St pr. Kr. - III. st. Posl. Kr.), Zavičajna naklada "Žakan Juri", Pula,1998.

Matijašić, Robert. "Le città romane dell`Istria: nuovi particolari" in I processi formativi ed evolutivi della città in area adriatica, Archaeopress,Oxford, 2012.

 

Matijašić, Robert. Pula antički grad, Arheološki muzej Istre, Pula, 2005.

Mirabella Roberti, Mario. Urbanistica romana di Trieste e dell'Istria, Antichita' in Altoadriatiche, 28, 1986.

Suić Mate. Antički grad na istočnom Jadranu, Institut za arheologiju Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1976.

Ujčić, Željko. "Pola Paleocristiana Alla Luce Del Catasto Austriaco Dell'Anno 1820." in Radovi XIII. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju : Split-Poreč, (25. 9.-1. 10. 1994), edited by Nenad Cambi and Emilio Marin, Arheološki muzej Split and Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Split-Rome, 1998, pg.743-58.

.

Karta i istraživanje su izvedeni kao samostalan projekt unutar Fullbright US studentskog programa i uz tehničku podršku zadruge Praksa.

.

The map and research was completed as an independent project through the Fulbright US Student program and with the technical assistance of Praksa coop.