Kuća Falier Boldrini


|

progušćivanje predrgađa

Obiteljska kuća sa četiri stambene jedinice smještena je na građevinskoj čestici skromnih dimenzija, svega 400-tinjak metara kvadratnih, što je uvelike uvjetovalo oblikovanje zgrade. Građevinu čini volumen prvog kata koji je izdignut iznad tla 2.50 m, na kojem su smještena dva manja okomito postavljena volumena

Falier Boldrini house


|

densifying suburbia

 

Štancija Brčevac


|

konstrukcija utočišta

Logor, a ne grad jest biopolitička paradigma današnjeg Zapada. Giorgio Agamben

U šumovitom kraju Proštine, dijelu jugoistočne Istre, između Prodola, Krnice i Škabići, geometrijski gotovo savršen kvadrat izdvojen je od krajolika visokim kamenim zidom. Kontrolirana unutrašnjost napuštene štancije danas postaje mjestom bijega pred IDS-ovom despotskom mašinom za istrijanizaciju Istre

Stanzia Brčevac


|

constructing a haven

Today it is not the city but rather the camp that is the fundamental biopolitical paradigm of the West. Giorgio Agamben

In a forest area of Proština, part of South-East Istria between Prodol, Krnica and Škabići, an almost perfect square surface is detached by high stone walls from the rest of the landscape. This controlled interior of abandoned stanzia it now becoming a hiding place from ruling political party`s despotic machine for instrianisation of Istria

Kuća Trviž


|

idejni projekt

Kuća se nalazi na vrhu brda parcele od cca 3 ha. Poziciju kuće na parceli definirali su najpovoljniji pogledi i odnos sa krajolikom. Korita bazena, stubište i rampa kao udubljenja u brdu, svjetlik i izduženi paviljon zajedničkih sadržaja u prizemlju, zajedno sa zatečenom prirodom definiraju vanjsko dvorište kuće. Odvojene sobe u suterenu, obgrljene grubo obrađenim zidom koji prelazi iz ''zida vina'' preko ''vinskog hodnika'' do ''sobe gušta'', imaju svoj privatan i intiman režim neovisan od prizemlja kuće

Trviž House


|

design project

 

Kaštel Possert kod Paza


|

idejno rješenje pristupa i rekonstrukcije

Osnovne prostorne cjeline srednjovjekovnog kaštela čine obrambena kula, rezidencijalni prostor palasa, te unutrašnje i vanjsko gospodarsko dvorište. Teren koji se u padu sa sjevera spušta do kaštela, dilatiran je od zidina palasa širokim arheološkim iskopom. Denivelacijomo terena omogućen je uvid u punu visinu i strukturu srednjovjekovnog ziđa

Possert castle near Paz


|

reconstruction and design of acces

EN txt-missing

Novo gradsko groblje u Zadru


|

natječajni rad

Tipološki se predlaže hibrid mediteranskog groblja ograđenog zidovima i perivoja otvorenog tipa.
Kružni Paviljon velikog mjerila ne uspostavlja hijerarhije odnosa prema  kontekstu koji se treba tek formirati u budućnosti

New civic cemetary in Zadar


|

a competition entry

The typology of this proposal features a hybrid Mediterranean cemetery surrounded by walls and an open park.
A circular, large-scale Pavilion establishes a non-hierarchical plan that values and prioritizes flexibility for its yet to be determined surrounding context.

  • Jerolim Mladinov
  • Jose Garcia Perpiñá
  • Inés Alomar Rodenas
  • ///
  • suradnici:
  • María Martínez Múgica
  • Joanna Ejsmont
  • Marta Gual

Palača nomada


|

10 teza o arhitekturi tranzita

Osipanjem industrije, na kojoj se suvremeni grad razvijao u posljednjih 50 godina, građani Splita su sve češće prisiljeni putovati u potrazi za poslom, edukacijom i blagostanjem. Pridodaju li se tome turisti iz čitavog svijeta koji putuju prema obali i otocima, studenti i đaci sa otoka, sezonski radnici, radnici na određeno te svi mogući migranti i imigranti semantičkog kapitalizma jasno je da koncentracija suvremenih nomada u lučkim dijelovima grada daleko nadmašuje sjedilačko stanovništvo

Nomad Palace


|

10 theses on architecture of transit

With the collapse of industry the citizens of Split are even more forced to move in search for employment, education and welfare. If we add to that the tourists traveling toward the coast, the scholars from the islands, seasonal labor force, part time workers and all other migrants and immigrants of the semantic capitalism it is clear that the concentration of contemporary nomads in the port area of the city is by far greater than the sedentary population

Kuća Lovrinići


|

rekonstrukcija i nadogradnja

Kada se postojeći longitudinalni objekt dijelom izgrađen krajem 19. stoljeća, dijelom početkom, a dijelom krajem 20. stoljeća, podvrgne novim prostorno-planskim i zakonodavnim uvjetima, novim građevinskim, tehničkih i životnim standardima, te novim uporabnim zahtjevima, a ta se jednadžba događa u 40-ak cm uz među katastarske čestice, odnosno u uglu objekta, rezultat teško može biti jednoznačan

Lovrinići house


|

reconstruction and addition

When the existing longitudinal structure, partly built in late 19th century, and partly throughout the 20th century, is subjected to new planning and legislative requirements, new engineering and living standards, and new usage, while the mentioned subjection happens in 40 cm along the edge of the plot, i.e. in the corner of the building, the result can be anything but unambiguous.

Kuća s periferije


|

projekt stanovanja u Šikićima

Život na pulskoj periferiji danas proživljava transformaciju iz agrarne sredine u suburbanu mješavinu odvojenu od poljoprivredne proizvodnje, ali i dalje vezanu obiteljskim relacijama za zemlju. Nekadašnji posjedi fraktaliziraju se kroz nasljeđe na male urbanizirane čestice gdje nove generacije nalaze mjesto za vlastito stambeno zbrinjavanje

House on the outskirts


|

housing project in Šikići

Life in outskirts of Pula, in former village ambient, passes today through transformation from agricultural community into hybrid suburban reality detached from agricultural production but still linked to the land with family relations. Former big plots of land are fractalized by new generations who are building new houses in the area

Društveni dom Sveti Jakov


|

prenamjena škole na Lošinju

Svojedobno je škola Sveti Jakov bila središte društvenog života koja je mještanima omogućavala izobrazbu, ali i druženje na godišnjim zabavama, okupljanjima i manifestacijama. Može li ona to ponovno postati?

Community center Sveti Jakov


|

reprograming school on Losinj

Sveti Jakov School once served as the main center of social life in town. Apart from providing local citizens a center for learning, School also offered a communal meeting space during annual festivities, gatherings, and manifestations. Can this School serve as a community center once again

Transriva


|

kinetički prijedlog za pulsku rivu

Prvi korak u razvoju pulske obale je koloniziranje njenog sjevernog djela proizvodnjom, a zadržavanje reprezentativne sfere na južnoj obali. Mjesta povezivanja, razmjene i tranzita preko zaljeva postali bi novi trgovi, ali ujedno i flasteri koji, preko dviju obala, spajaju zaleđe sa ostalim dijelovima grada. Tako povezan grad više ne tretira svoj zaljev kao barijeru, a Pula bi konačno svoj centar razvila ne na obali, nego na moru.

Transriva


|

cinetic suggestion for Pula`s coast

The first step in developing Pula's coastline is colonizing its northern edge with production, while maintaining a representative sphere on its southern shore. Places of connection, exchange, and transit across the bay would not only become new plazas, but also band aids, that would connect the inner area with the other parts of te city. This configuration allows the city to develop its center at sea rather than treat its bay as barrier