Namjera ovog projekta je istražiti dugotrajan urbani razvoj Pule i stvoriti javnu bazu podataka koja dokumentira tu povijest. Grad Pula je izabrana zbog svoje 3.000 godina stare povijesti, ali i zbog kulturne različitosti koje se u njemu susreću. Za razliku od većine statičnih karata, koje se ograničavaju na jedan trenutak povijesti, ova karta prikazuje punu evoluciju grada kroz dvije tisuće godina

The intent of this project was to study the long-term urban development of the city of Pula and create a public resource that documents this history. Pula was chosen for its 3,000 year history as well as the diversity of cultures that have intersected here. Unlike most static maps, which are limited to a singular moment in time, this map communicates the full evolution of the city over 2,000 years. 

 

Zauzmi Obrani Proizvodi


|

Mapa otuđenog (g)rada

Privatizacija društvenog vlasništva dovela je do deindustrijalizacije na cijelom području Zagreba, a naročito na Peščenici, nekoć industrijskom srcu grada, koje je upošljavalo preko 60.000 ljudi. Proces otimanja sredstava proizvodnje pratilo je gašenje radnih mjesta i golem rast nezaposlenosti.

Occupy Resist Produce


|

Map of alienated (city)labor

EN txt - missing

Operater resursa


|

Prostorni uređaj za zamišljanje neposrednog prostora broj 1

Prostor, teritorij, zemlja – sve su to površine na koje socijalne instance, prvenstveno političke, upisuju značenje. Tim upisivanjem značenja nastaju kategorije od kojih možemo sastavljati grad. Budući da je u kapitalizmu vlasništvo označitelj koji posjeduje najsnažniju moć projiciranja i upisivanja značenja nad terenom, tada kategorije za sastavljanje grada ne mogu biti drugačije nego: parcele, katastarske čestice, građevinske čestice, vlasnički listovi, koncesije…

Resource operator


|

Spatial device for imagining an unmediated space n.1

Space, territory and land are categories onto which social instances, at first place political ones, are inscribing meaning. Through this inscribing, categories which constitute notion of the city are being created. Being that ownership in capitalism is the most powerful signifier and the only notion that inscribes and projects meaning over territory, the categories by which city is assembled cannot be but: parcels, cadastre plots, property rights, concessions…

Tokovi vrijednosti


|

Prostorni uređaj za zamišljanje neposrednog prostora broj 2

Kako bi se grad mogao razvijati nužno je da akumulirana vrijednost slobodno kola kroz njega. Budući da je taj protok trenutno blokirana sustavom u kojem ekskluzivitet vlasništva omogućava crpljenje zajedničkih vrijednosti i pretvaranje istih u kapital, urbani okoliš posljedično degradira. Na apstraktnom nivou, i nekretnine i financijski kapital, kao dva dominantna tipa crpljenja vrijednosti, funkcioniraju kroz najam.“ tvrdi Hardt.

Flows of values


|

Spatial device for imagining an unmediated space n.2

In order for the city to develop, it is necessary for accumulated values to flow freely. But because that circulation is blocked by the system in which exclusivity of ownership makes possible to extract common values and transform them into capital, urban surroundings are consequently degrading. Michael Hardt explains: „In an abstract level, both real-estate and finance, as two dominant types of extraction of value, function through rent.“

Konstituirajuće mjesto


|

Prostorni uređaj za zamišljanje neposrednog prostora broj 3

Javni prostor grada smatra se slobodnim prostorom dostupnom svima. Međutim, kada se taj prostor počne koristiti kao prostor politike, kao što je to slučaj sa nizom zauzimanja trgova diljem svijeta, tada se ispostave sve barijere i ograničenja koje kategorija javnoga nosi za sobom unutar kapitalističke „republike vlasništva“.

A Constituent place


|

Spatial device for imagining an unmediated space n.3

Public space of the city is considered to be a free space available to everybody. However, once it is used as space of politics, as in the case of recent occupations of squares throughout the world, then all the barriers and restrictions that categorize a notion of public inside a capitalist “republic of ownership” emerge.

Sastavljena mašina otpora


|

Teritorij povezan zajedničkom borbom

Međusobna povezanost različitih radničkih inicijativa i borbi za javni prostor grada prikazana je spajanjem mapa gradova gdje se aktualni sukobi odvijaju, negirajući njihovu stvarnu geografsku udaljenost. Borbe koje povezuju teritorij stvaraju imaginarni grad koji konstituira ova mreža inicijativa nazvana Sastavljena mašina otpora.

Struggle machine assembled


|

Territory connected by common fight

Interconnections between different labor and free public space struggles, are represented by an assemblage of the cities where these conflicts are taking place, therefore negating their real geographical distance. This resistance which connects territories creates an imaginary city, constituted by this network of struggles, which we can then call Struggle machine assembled.   

Srpanjska ofenziva


|

u tri dana sastavljen, izglasan i potpisan ugovor

Tri ljetna dana, 27.,28. i 29. srpnja, predstavnici vlade, županije i lok.samouprava raspršili su se diljem Istre sazivajući izvanredne skupštine, kršeći pravilnike, namještajući otkaze, krivotvoreći zapisnike i općenito kršeći vlastite zakone.

July offensive


|

a contract made, passed voting and signed in 3 days

In three summer days, 27.,28. and 29.July, government, regional and local political delegates scattered through Istria convoking exceptional meetings, falsificating transcripts, sacking people and generally breaking all rules and their own laws.

Elaborat Muzil


|

mjerenje napuštenih vojnih zgrada

Grupa stručnjaka i zagrebačkih studenata arhitekture mjerila je od 3. do 16. kolovoza 2009. objekte i stanje na poluotoku Muzil. Cilj tog rada bila je priprema ovog elaborata koji ce poslužiti studentima arhitekture sa nekoliko arhitektonskih fakulteta u Europi da, zajedno sa svojim mentorima, sljedeći semestar počnu promišljati budućnost Muzila

Elaborat Muzil


|

measuring abandoned military buildings

Team of experts and students from Zagreb measured existing situation and buildings on Muzil from 3rd to 16th of August 2009. The goal of this work was to prepare the material presented in this study. Using this data students of architecture from a few European cities, together with their professors, will work on ideas for future development of Muzil peninsula

Crveni plan Pule


|

slika grada u vremenu kasnog kapitalizma

Crveni plan je plan za grad koji se nalazi u alarmantnom (crvenom) stanju. Prvi korak u izradi takvog plana je uočavanje crvenih ili kriznih polja. U tu svrhu proizvedena je «mapa krize» grada Pule koja prikazuje jednu sliku grada u vremenu kasnog kapitalizma

Red plan of Pula


|

the image of the city in the age of late capitalism

Red plan is a plan for the city that is in an alarming (red) state. As a first step in the creation of such a plan, we need to locate the red or critical spots. In order to do that, we created a "crisis map" of Pula: an image of the city in the age of late capitalism